Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Do 28. 6. 2024 je pokladna otevřena ve všední dny od 12 do 19 h a 2 hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek. Od 29. 6. do 25. 8. 2024 je pokladna zavřená.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Vnitřní oznamovací systém je tvořen souborem postupů a pravidel stanovených pro podávání oznámení, který splňuje podmínky stanovené zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a jež umožňuje oznamovateli podat oznámení o možném protiprávním jednání.

PROTIPRRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. c) porušuje tento zákon, nebo
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

JAK OZNÁMENÍ PODAT

Oznamovatelé se mohou s důvěrou obrátit na příslušnou osobu jmenovanou z řad zaměstnanců divadla, kterou je referentka osobního oddělení Iva Růžičková (dále jen „příslušná osoba“)

Pro podání oznámení lze využít různé komunikační kanály:

Elektronicky:

Elektronicky na emailovou schránku: oznameni@divadlovdlouhe.cz

Osobně či telefonicky:

Osobně či telefonicky příslušné osobě:

Tel.: 221 778 637

Osobní setkání je možné s příslušnými osobami telefonicky domluvit. Telefonicky je možné příslušné osoby kontaktovat každý pracovní den v časovém rozmezí 10:00-15:00 hodin. Mimo vyhrazený čas je možné rovněž zaslat příslušné osobě e-mail na adresu ruzickova@divadlovdlouhe.cz a domluvit se na telefonickém hovoru, přičemž je příslušná osoba oprávněna reagovat až následující pracovní den po obdržení e-mailu.

Poštou

Na adresu: Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39/727, 110 00  Praha 1

Zásilku označte: „Pouze k rukám Ivy Růžičkové, NEOTVÍRAT“

Oznamovatelé se mohou obrátit i na Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz na stránky Ministerstva spravedlnosti (způsoby oznamovaní ministerstvu):

JAK BY MĚLO OZNÁMENÍ VYPADAT?

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné. Lze doporučit, aby obsahovalo následující, je-li to možné:

 1. podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání;
 2. datum, místo a případně čas protiprávního jednání;
 3. jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci těchto osob;
 4. jakékoliv další informace či podklady.

Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě.

JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP?

Oznamovateli bude do 7 dnů od přijetí oznámení zasláno potvrzení o přijetí oznámení ledaže

 1. a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 2. b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

OCHRANA OZNAMOVATELE

V souvislosti s podáním oznámení je vyloučeno, aby byl oznamovatel, jakkoliv postihován. Oznamovatel je tak pod ochranou před odvetnými opatřeními, kterými se rozumí jakékoli jednání (vč. opomenutí) v souvislosti s prací nebo jinou relevantní činností vyvolané oznámením, které je přímo či nepřímo učiněno proti oznamovateli a dalším chráněným osobám a které je způsobilé způsobit jim újmu, zejména:

 1. a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 3. c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 5. e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 8. h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. i) neumožnění odborného rozvoje,
 10. j) změna pracovní nebo služební doby,
 11. k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 12. l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. m) zásah do práva na ochranu osobnosti.