Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je otevřena ve všední dny od 12 do 19 hod. a dvě hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Zásady ochrany osobních údajů v Divadle v Dlouhé

Zásady ochrany osobních údajů v Divadle v Dlouhé

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DIVADLE V DLOUHÉ

 

 1. Informace o Divadle v Dlouhé
  • Tyto zásady ochrany osobních údajů v Divadle v Dlouhé, IČ: 00064343, DIČ: CZ00064343, se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou před 31. 12. 2000, jíž dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nevznikla povinnost zápisu do obchodním rejstříku (dále jen „Divadlo v Dlouhé“) upravuje zásady zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů webových stránek www.divadlovdlouhe.cz (dále jen „webové stránky“, dále jen „uživatel“), zákazníků či návštěvníků Divadla v Dlouhé, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku či rezervaci (dále jen „zákazník“) a zákazníků, kteří si objednají odběr newsletteru Divadla v Dlouhé.
  • Divadlo v Dlouhé působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
  • Divadlo v Dlouhé jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Petr Pištěk, petrpistek@divadlovdlouhe.cz, telefon: 604 884 494.

 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme:
  • Údaje poskytnuté uživateli a zákazníky: V Divadle v Dlouhé zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících zejména v souvislosti s využíváním našich služeb (například za účelem prodeje vstupenek, při odběru newsletteru apod.). Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám poskytnou uživatelé a zákazníci při registraci do uživatelského účtu nebo při vytvoření objednávky či rezervace. Dále zpracováváme také osobní údaje, které získáme tím, že zákazníci a uživatelé používají naše služby.
  • Tyto údaje zahrnují zejména:
  • Email
  • Heslo v zašifrované podobě
  • Jméno a příjmení nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb)
  • Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze v případě odběru tištěných programů)
  • Telefonní číslo
  • IP adresa
  • Divadlo v Dlouhé nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
  • Údaje získané prostřednictvím cookies: Program na prodej a rezervaci vstupenek využívá informace o službách, jichž uživatelé a zákazníci využili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává zpracovatel (firma Colosseum) údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených službách a o další aktivitě na webových stránkách. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

 1. Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme
  • Obecným účelem zpracování: Obecným účelem zpracování Vašich osobních údajů je správa Vašich uživatelských účtů k našim službám a poskytování a zlepšování našich služeb, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby).
  • Rezervace a prodej vstupenek: Pro rezervaci a prodej vstupenky, tj. pro splnění smlouvy mezi Divadlem v Dlouhé a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní a platební údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od rezervace či objednávky vstupenek, zpracování této rezervace či objednávky včetně zaplacení a případného doručení. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Divadlo v Dlouhé vyřídit Vaši rezervaci či objednávku.
  • Nabídka služeb zákazníkům: Pro nabídku našich služeb zákazníkům Divadla v Dlouhé formou obchodních sdělení využívá Divadlo v Dlouhé především e-mailovou adresu.V tomto případě zasíláme obchodní sdělení (newsletter) o službách, jichž jste v Divadle v Dlouhé již využili a jehož zasílání jste si objednali. Nikdy nezasíláme obchodní nabídky služeb nebo produktů třetích osob. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Divadla v Dlouhé v podobě omezeného přímého marketingu. Divadlo v Dlouhé tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Newsletter zasíláme pouze zákazníkům, kteří se k jeho odběru zaregistrují. Registrace odběru newsletteru je zcela dobrovolná a nemá vliv na dokončení Vaší rezervace. Žádost o odběr newsletteru odešlete v průběhu registrace nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu či prostřednictvím webových stránek divadla. Zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat.
  • Nabídka služeb a propagace Divadla v Dlouhé uživatelům: Pro nabídku našich služeb a propagaci Divadla v Dlouhé formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Divadlo v Dlouhé především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vaší objednávky zasílání newsletteru, která je zcela dobrovolná, a i v případě nezájmu o tuto službu můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Newsletter objednáváte v průběhu registrace nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu, případně přímo na webových stránkách divadla. Odběr newsletteru můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru nebo v nastavení uživatelského účtu. Nikdy nezasíláme obchodní nabídky služeb nebo produktů třetích osob.
  • Komunikace: Divadlo v Dlouhé dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem komunikace s Vámi a jejího individuálního přizpůsobování. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom Vás upozornili na změnu představení či další okolnosti, týkající se vašeho vztahu k Divadlu v Dlouhé.
  • Zákaznická podpora: Pro zajištění zákaznické péče a podpory využíváme Vaše kontaktní údaje v případě problému, jakými jsou změna či zrušení představení a podobné služby zákaznické péče a podpory.
  • Zlepšování našich služeb. Osobní údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb, včetně přidávání nových funkcí. Průběžně ověřujeme funkčnost a kvalitu našeho on-line systému prodeje a rezervací apod.
  • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Osobní údaje používáme k zajištění ochrany a bezpečnosti naší činnosti i našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů apod.
  • Interní analýzy. Osobní údaje využíváme za účelem analýz zájmů našich diváků a vyhodnocení umělecké i obchodní činnosti divadla vůči divákům.

 

 1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení (newsletter). Uživatelé i zákazníci Divadla v Dlouhé mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 

 1. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům
  • V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Divadlem v Dlouhé a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Divadlem v Dlouhé.
  • Pečlivě si vybíráme své pracovníky a partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši pracovníci a partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
  • Divadlo v Dlouhé dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Divadlo v Dlouhé pro účely a způsobem, které Divadlo v Dlouhé stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Divadlo v Dlouhé využívá, patří:
  • osoby, které pro nás externě zpracovávají účetnictví;
  • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme (správa webu, software pro on-line prodej vstupenek apod.);
  • osoby, které Vám doručují naše tištěné hrací plány a pozvánky na akce;

Konkrétní aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů v Divadle v Dlouhé naleznete zde.  

 • Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 • Vaše data spravujeme pouze prostřednictvím systémů, které garantují plný soulad s GDPR. Jedná se o systémy Microsoft, Dropbox, Google a Apple.

 

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme
  • Divadlo v Dlouhé zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu využívání našich služeb a následně po dobu:
   • v případě přihlášení do rezervačního systému způsobem „rychlý nákup“ do sedmi měsíců po termínu nákupu, nepožádáte-li o výmaz Vašich osobních údajů dříve.
   • vaše osobní údaje získané v rámci registrace k naší službě „nákup a rezervace vstupenek – registrovaný uživatel“ budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.
   • Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
   • Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.
  • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu také za účelem poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webových stránek). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

 1. S kým a proč sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme za účelem realizace transakcí nebo poskytnutí jakéhokoli služeb, o které jste požádali, nebo je schválili, nebo s Vaším souhlasem. Osobní údaje sdílíme také se zprostředkovateli služeb (provozovatel prodejního systému, provozovatelé webových stránek, Česká pošta, a další.). Konkrétní aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů v Divadle v Dlouhé naleznete zde.  

 

 1. Přístup k Vašim osobním údajům a kontrola nad nimi
  • V případě registrace do prodejního systému „Colosseum“ můžete zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat své osobní údaje online. Upozorňujeme, že bez zpracování osobních údajů není účast v prodejním systému „Colosseum“ možná.
  • Odběr newsletteru můžete odhlásit na naší stránce pro odhlášení odběru, případně formou emailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty karola@divadlovdlouhe.cz.
  • Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

 

 1. Jaká jsou Vaše práva
  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Divadlo v Dlouhé a požadovat:
 • Informace ohledně osobních údajů, které Divadlo v Dlouhé zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Divadlo v Dlouhé. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto zásadách.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Divadlu v Dlouhé, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky nebo vytvoření uživatelského účtu. V případě uplatnění tohoto práva Vám Divadlo v Dlouhé potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Divadlo v Dlouhé správně vyřídit Vaši objednávku nebo rezervaci.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu(např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Divadlo v Dlouhé zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů(tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Divadlo v Dlouhé nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Divadlo v Dlouhé Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajůzískaných na základě Vašeho souhlasu od Divadla v Dlouhé k jinému subjektu, kdy Divadlo v Dlouhé předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
  • Právo vznést námitku proti zpracování: Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete informaci o novinkách v Divadle v Dlouhé, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
  • Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Divadla v Dlouhé se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Bezpečnost
  • Divadlo v Dlouhé dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Divadlo v Dlouhé klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
  • Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Divadla v Dlouhé pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat
  • V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů v Divadle v Dlouhé Petra Pištěka, tel: +420 604 884 494, mail: petrpistek@divadlovdlouhe.cz či písemně na naší adrese: Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

 1. Prohlášení Divadla v Dlouhé
  • Divadlo jako správce Vašich osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
  • Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení příslušného smluvního vztahu.

 

 1. Zpracovatelé osobních údajů v Divadle v Dlouhé
  • Konkrétní aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů v Divadle v Dlouhé naleznete zde

 

 1. Účinnost
  • Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.